Επιστήμονικό υπόβαθρο

 • Τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά του βιοδείκτη "γΗ2ΑΧ" είναι: 
 • η εξειδίκευση του για τις δίκλωνες θραύσεις του DNA, 
 • η  ανυπέρβλητη ευαισθησία του, καθώς μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και ένα δίκλωνο σπάσιμο στον πυρήνα των κυττάρων, 
 • η δυνατότητα  ποσοτικής καταμέτρησης του αριθμού των δίκλωνων θραύσεων του DNA ανά πυρήνα κυττάρου, 
 • η επαναληψιμότητα και η αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων

Πάνω από 60 κλινικές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει τον βιολογικό δείκτη "γΗ2ΑΧ" παγκοσμίως 

Επιλεγμένη βιβλιογραφία 

E.P.Rogakou, D.R.Pilch, A.H.Orr, V.S.Ivanova, and W.M.Bonner. (1998). DNA double-strand breaks induce histone H2AX phosphorylation at serine-139. J. Biol. Chem. 273, 5858-5868.

E.P.Rogakou, C.Boon, C.Redon, W.M.Bonner. (1999) Megabase Chromatin Domains involved in DNA double strand breaks in vivo. J. Cell Biol. 146, 905-916


Γραμμή Παραγωγής 

 • Δοκιμασία εκτίμησης επιδιόρθωσης του DNA
 • Ακτινομετρία σε βιολογικό υλικό
 • Βιολογικό ρολόι


 

Επιστημονικές συνεργασίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Σχολή Επιστημών Υγείας
 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τμήμα Βιολογίας